Thành viên nòng cốt DalaFarm

Võ Thị Thanh Thư

Võ Thị Thanh Thư

Co-founder

Hiện ở Hồ Chí Minh, Việt Nam
Lê Tấn Vũ

Lê Tấn Vũ

Co-founder

Hiện ở Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chúng tôi là một đội ngũ gồm những thành viên có những nền tảng khác nhau nhưng cùng 1 chí hướng để mang những sản phẩm tốt nhất của Việt Nam ra thế giới.